TÜRK?YE'DE UYGULANAN KAFKAS HALK DANSLARININ ?ESK? VE YEN? DANSLAR? TANIMLANMASIYLA YEN?DEN TESP?T ED?LMES? (KARS VE I?DIR ÖRNE??)

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Eski- ve- yeni- danslar- Kafkas- halk- danslar?- Kars- I?d?r.

Özet

Bu çal??ma 2016-2017 y?llar? aras?nda yap?lm?? ve III. Uluslararas? Müzik ve Dans Kongresinde sunulmu? olan ?Kafkas Halk Danslar? Gerçekleri Belirleme ve Tan?mlama Ara?t?rmas? ve Türkiye Co?rafyas??nda Uygulanan Kafkas Danslar?? adl? ara?t?rma sonucunda ortaya ç?kan veriler üzerine yap?lm??t?r. Ara?t?rma sonucunda 27 adet sonuç bulgusu tan?mlanm??t?r. Bu bulgulardan bir tanesi de ?Eski ve Yeni Danslar? ifadeleridir. ?Ara?t?rmada görülmü?tür ki, özellikle Azerbaycan kökenli kadim danslar?n günümüze ula?m?? olanlar? ve bu danslar?n uygulamalar? oldukça azd?r. Bu yörelerde, ?yazma danslar?n? di?er yörelere göre daha fazla uyguland??? tespit edilmi?tir. Eski ve Yeni Danslar tan?mlamas? ve bu yeni danslar?n uygulanmas? da, di?er yöreler göre oldukça yo?undur. Kafkas Halk Danslar? ve bu kültürün göç yolu ile ula?t??? yerlerde ya?ayan ve uygulanan danslar evreninde de günümüzde de?i?imler gözlenmi?tir. Bu nedenlerle, Türkiye, Kafkasya, Trans Kafkasya everenlerinde bir kültürel ozmos, difüzyon, etkile?im, de?i?im ve yeniden olu?um gibi süreçlerin yeni bir bak?? aç?s? ile tan?mlanmas?, alandaki güncel icralar?n otantizm tutuculu?u ile de?ersizle?tirilmeden tespit edilmesinin ya?ayan kültürün de korunmas? bak?m?ndan önemli olaca??n? dü?ünmekteyiz. Bu bildiri, Kafkas Halk Danslar? ba?lam?nda, Kars, I?d?r ?lleri ve çevresinde uygulanan danslar? kapsayacakt?r. Çal??man?n metodolojisi, alan ara?t?rmas?, alanda konu ile ilgili ki?iler ile görü?melere ve gözlem yöntemlerine dayanmaktad?r. Eski ve yeni danslar Kinetografi Laban hareket notas? sistemi ile analiz edilecektir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler