Turizmin Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Payı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V45-01

Anahtar Kelimeler:

Turizm- Gayri Safi Milli Hasıla- Turizm Gelirleri

Özet

Kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda bakıldığında turizm, gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinin önemli hizmet sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Turizm geliri, denge açığının kapatılmasındaki rolü, ihracata benzer şekilde ülkeye döviz girdisi getirmesi açısından en önemli unsurlardan biri gibi görünmektedir. Turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Dünya ülkeleri açısından bakıldığında turizm birçok ülkenin ekonomisini önemli ölçüde etkileyen ekonomik dallardan biridir. Turizm faaliyetlerinin gelirlerini gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirecek olursak, birçok ekonomik göstergeyi olumlu yönde etkilemesi ve bölge halkına refah düzeyi yüksek bir yaşam tarzı getirme niteliği açısından da önem taşımaktadır.
Birçok ülkede turizm kalkınma aracı olarak görülmektedir. Hizmet sektörü olarak iyi iş imkanlarına sahip olan turizm sektörü, iş imkanlarının artmasında çok önemli rol oynamaktadır. Turizm, ülkede yeni iş imkanları yaratarak bölgelerin dengeli kalkınmasını sağlamakta, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesine etki etmektedir. Turizm endüstrisinin ülke ekonomisinin kalkınmasında yarattığı olumlu etki, milli gelir büyümesini hızlandırması ile turizm endüstrisinin Türkiye ekonomisindeki konumu her geçen gün artmakta, bunun için politika oluşmasına ve uygulanmasına neden olmaktadır. Çünkü Türk ekonomisinin turizm politikasının temel amaçlarından biri, dış ülkeler ile gerçekleşen alışveriş sonrası oluşan dış ödeme tablosundaki açığın bir kısmını dış turizm gelirlerinin desteğiyle telafi etmektir. Bu çalışmanın amacı, 2014-2022 döneminde toplam turizm gelirlerinin gelişiminin yanı sıra Türk turizminin Türkiye ekonomisindeki ekonomik gelişim göstergelerini yıllara göre izlemektir. Bu nedenle veri analizi yöntemi kullanılarak 9 yıl boyunca Türkiye ekonomisinde yıllık turizm geliri tablo ve grafiklerle analiz incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-11-15

Sayı

Bölüm

Turizm