Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Öğretimine Yönelik Tutumları (Trabzon Üniversitesi Örneği)

Yazarlar

  • Şefika TOPALAK Trabzon Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-08

Anahtar Kelimeler:

Piyano- tutum- Piyano öğretimi

Özet

Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının piyano öğretimine yönelik düşüncelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yaklaşımlarından tarama modelinin kullanıldığı çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 126 müzik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak piyano eğitimcilerinin piyano öğretimine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Yazıcı (2016) tarafından geliştirilen “Piyano Öğretimi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “piyano öğretimine verilen önem”, “piyano öğretimi sevgisi” ve “piyano öğretimine yönelik profesyonel yaklaşım” alt boyutlarını kapsayan 19 ifadeden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarında kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre piyanoya daha çok önem verdikleri ve piyanoya yönelik profesyonel yaklaşımlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin piyano öğretimi sevgisinde farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Evinde piyano olan katılımcıların, evinde piyanosu olmayan katılımcılara göre piyano öğretimi sevgisinin daha yüksek olduğu, piyano öğretimine daha çok önem verdikleri ve piyanoya yönelik profesyonel yaklaşımlarının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada piyano öğretimine verilen önem, piyano öğretimi sevgisi ve piyano öğretimine yönelik profesyonel yaklaşım açısından sınıflar arasında farklılık bulunmadığı da tespit edilmiştir sonuçları tespit edilmiştir.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler