SANAT VE ELE?T?REL SANAT KURAMI ÜZER?NE KISA B?R DENEME

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Sanat- Sanatç?- Eseri- Ele?tirel- Kuramlar

Özet

?nsan?n varolu?u ile birlikte ortaya ç?kan sanat, tarih boyunca çe?itli ilkeler ?????nda, birçok farkl? biçimlerde tan?mlanm??t?r. Sanat, ?nsan?n kendini ifadesinde, etkin rol üstlenen ya?amsal bir de?er olarak daima kar??m?za ç?kar. Sanat eseri; yarat?c?s?n?n estetik zevki, yarat?m gücü ve kültürel birikimi ile paralellik gösterir. Sanat eserinin olu?umunda sanatç?n?n dehas?, ifade gücü ön plandad?r. Sanat hiç ?üphesiz içinde do?du?u, geli?ti?i toplumun yans?malar?n? da içerisinde bar?nd?r?r. Sanats?z bir dünya dü?ünülemeyece?i gibi ele?tiri olmadan sanat?n yücelmesi dü?ünülemez. Sanat ele?tirisi, sanatsal bir yap?t?n tüm detaylar? ile ortaya konulmas? ve de?erlendirilmesi biçiminde gerçekle?ir. Sanatta ele?tiri, sanat? ve sanatç?y? daha güzele te?vik etmek ve toplumun estetik zevkini art?rmak, toplumu daha iyiye ve güzelle ula?t?rmak amac? ile belirli kuramlar ve prensipler dâhilinde gerçekle?melidir. Sanat E?itimi veren kurum ve kurulu?larda bu husus özellikle ele al?narak E?itim ve Ö?retim programlar?nda zorunlu ders olarak yer almal?d?r. Bu çal??mada, sanat, sanat eseri ve sanatç? kavramlar? irdelenerek bu kavramlar?n tan?mlanmas? ve sanat felsefesinde kal?c? etkiler b?rakan dü?ünürlerin, tarihsel süreç içerisinde sanat ele?tirisi üzerine bildirdikleri görü?leri derlenerek sunulmu?tur. Tarih boyunca toplumlar?n geli?mi?lik düzeyinin ölçütü sanatt?r. Sanat?n geli?mesi ve kendini a?mas?nda ise ele?tiri önemli bir etkiye sahiptir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler