Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi İstanbul İlindeki Bir Tıp Merkezi Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-03

Anahtar Kelimeler:

geleneksel ve tamamlayıcı tıp- tıbbi uygulamalar- sağlık hizmetleri

Özet

GETAT konusunda hastaların tutumlarının belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin planlaması sürecinde bütünsel bakış açısıyla yaklaşılmasına katkı sağlayacaktır. GETAT sağlık hizmetleri süreçlerine sağlık profesyonelleri tarafından gerekli nitelikler ve ortam sağlanarak entegre edilmelidir. GETAT uygulamalarının Sağlık Bakanlığı kapsamında uygulamalara yer verilmesi sağlık hizmetinden alınan memnuniyeti en üst düzeye taşıyarak hastaların ihtiyaç ve beklentilerine tam anlamıyla karşılık verebilir. Sağlık hizmetlerinin yönetim aşamasında yer alan tüm bireylerin bu uygulamalara hakim olması sağlanarak planlama ve koordinasyon süreci proaktif olarak yerine getirmelidir. Çalışmada kullanılan ölçekten elde edilen verilerin analizi IBM SPSS 26.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Birinci aşamada, anketin ilk bölümünü oluşturan demografik ve genel bilgilere ilişkin yüzde ve sıklık dağılımları sunulacaktır. Ayrıca, ölçeklere yönelik cevapların yüzde ve sıklık dağılımları ile ortalama cevap ve st.sapma değerleri verilecektir. Analizlerde kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi dağılımın normal olup olmamasına göre değişmektedir. Bu nedenle, ölçek boyutlarına Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk normallik sınamaları yapılmıştır. Verilerin dağılımları normal dağılıma uymadığı için grup farklılıkları sınamasında her bir ikili grup için Mann-Whitney-U testi ve üç ve üzeri grup için Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Korelasyon analizi ile boyutlar aralığında ilişkiler belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

KOL , S., & METE, M. (2022). Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi İstanbul İlindeki Bir Tıp Merkezi Örneği. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-03

Sayı

Bölüm

Nicel Karar Yöntemleri