TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE’DE UYGULANAN SANAYİLEŞME POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yazarlar

  • Tacinur AKÇA İstanbul Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2016‐V4‐03

Anahtar Kelimeler:

Sanayileşme- Sanayileşme Stratejileri- Türkiye Ekonomisi- Dış Ticaret- İhracat- İthalat

Özet

Türkiye’de, özellikle Cumhuriyet’in kurulmasından sonra sanayileşme önemli bir hedef olarak belirlenmiştir. 1929 Büyük Bunalımı ile beraber, Türkiye daha çok müdahaleci politikalar uygulamıştır ve bu politikalar 1945 yılına kadar devam etmiştir. 1950’li yılların başlarına gelindiğinde ise hemen hemen tamamı devlet öncülüğünde olmak üzere kayda değer bir sanayileşme atılımı gerçekleştirilememiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayinin denetimi özel sektörün eline geçmeye başlamıştır. Türkiye, 1980 yılı başlarından itibaren ise serbest piyasa ağırlıklı dışa açık politikaları uygulayan ülkeler arasında yer almıştır. Çalışmamızın amacı, sanayileşme politikalarına kavramsal bir açıklık getirmek ve Türkiye’de 1923’ten günümüze kadar uygulanmış olan sanayileşme politikalarını tarihsel açıdan inceleyip değerlendirmektir. Özellikle 2001 sonrası süreçte Türkiye’de izlenen sanayileşme politikaları irdelenecek ve Türkiye açısından nasıl bir sanayileşme stratejisi izlendiği ve bu politikaların ülke ekonomisine etkileri ilgili grafikler ve veriler doğrultusunda ortaya konulmaya çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler