GEÇM??TEN BUGÜNE MÜZ?KL? E?LENCE TOPLANTILARI; LEYL?, DERDERBABA VE SABAH?YE SOHBETLER?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Müzikli- e?lence- sohbetleri- Leyli- Derderbaba- Sabahiye- Mardin.

Özet

Anadolu?nun birçok yerinde farkl? adlarla kar??m?za ç?kan müzikli e?lence toplant?lar?, topluluk içi ba?lar?n güçlendirilmesi, sorunlar?n çözülmesi, topluluk üyelerinin sosyalle?mesi gibi bir dizi konuda önemli bir yere sahiptir. Müzi?in merkezinde oldu?u bu organizasyonlar ayn? zamanda, mevcut müzik kültürünün ta??n?p aktar?ld??? birer okul gibidir. Ancak, teknolojinin geli?ip yayg?nla?mas?, kitle ileti?im araçlar?n?n yayg?nl??? ve göç ba?ta olmak üzere, bu somut olmayan kültür miraslar?ndan uzakla??lmaya ba?lanm??t?r. Mardin kent hayat?n?n önemli bir yerinde duran Leyli, Sabahiye (Sabahiyy) ve Derderbaba ad?yla bilinen müzikli e?lence organizasyonlar? da, ya?anan bu süreçten nasibini alm??t?r. Bu çal??mayla, kaybolmaya yüz tutmu? Leyli, Sabahiye ve Derderbabalar hakk?nda, detayl? ara?t?rmalar yap?larak; bu organizasyonlar içerik, i?leyi? ve ta??d??? kültürel anlam?n yan? s?ra müzikolojik olarak irdelenmi?tir. Betimsel bir ara?t?rma olan çal??ma içerisinde, görü?me, gözlem ve sözlü tarih yöntemleriyle sahadaki malzemeye eri?ilmi?tir. Ayr?ca, konuyla ilgili alan yaz?nlar? doküman analiz yöntemi kullan?larak incelenmi?tir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler