MÜZ???N ISINMA YAPAN SPORCULARIN MOT?VASYONU ÜZER?NE ETK?LER?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Müzik- spor- ?s?nma- sporcu- motivasyonu- müzik- ve- motivasyon

Özet

Ya?am?n ayr?lmaz bir parças? haline gelen spor, insanlar? fiziksel performans ve sa?l?k aç?s?ndan geli?tiren, ya?am kalitesini artt?ran özellikleri ile ön plana ç?kmaktad?r. Geçmi?i neredeyse insanl?k tarihi kadar eski olan spor, ilk toplumlarda gerek beslenme ve avlanma, gerekse de korunma ve bar?nma amaçl? da olsa yap?lm?? ve günümüze kadar birçok de?i?ime u?rayarak bugünkü halini alm??t?r. Ayn? ?ekilde insan bedenini dinlendiren ve motive eden, hatta geçmi?ten günümüze birçok hastal???n tedavisinde kullan?lan müzik de zaman içerisinde çe?itli de?i?imlere u?ram?? ve bugün tamamen sporla iç içe girmi?tir. Hatta öyle ki spor, müzikten ayr? olarak dü?ünülmemektedir. Bununla birlikte bugün spor merkezlerinde ve hemen hemen spor yap?lan tüm alanlarda müzi?in oldu?unu görmekteyiz. ?lk bak??ta birbirinden farkl? alanlar gibi görünen müzik ve spor asl?nda ortak paydada birle?erek, sporcu motivasyonu üzerinde kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Genel anlamda müzik e?li?inde yap?lan spor hareketleri, günümüzde bilinçli müzik seçimleri ile daha farkl? bir boyuta geçmi?tir. Bugün birçok amatör ve profesyonel sporcu ?s?nma hareketlerini ve antrenmanlar?n? yaparken, müzikle motive olmakta ve kendini müzi?in ritmine b?rakmaktad?r. Kullan?lan müzi?in türü, volümü ve temposu, sporcular?n ba?ar?s?nda önemli bir yer tutmaktad?r. Sporcular?n hareketli ve dingin bir müzik ile antrenmanlar?n?n farkl? a?amalar?n? yerine getirdikleri çok s?k rastlan?r olmu?tur. Bu ara?t?rmada gündelik hayat?n bir parças? haline gelen müzi?in sporcular üzerindeki etkisini görmek amaçlanm??t?r. Ara?t?rman?n evrenini Sakarya Spor Lisesi ö?rencileri olu?turmaktad?r. Örneklem grubu olarak Sakarya Spor Lisesi?nde farkl? bran?, s?n?f ve lisanslara sahip olan 110 sporcu belirlenmi?tir. Çal??mada, performans a?amas?n? içeren süreçte nitel ara?t?rma yöntemlerinden gözlem tekni?i kullan?lm??t?r. Kat?l?mc?lar?n antrenman esnas?nda dinletilen Türkçe sözlü ve yabanc? sözlü müziklere verdikleri tepkiler gözlemci olan ö?retmenlerin nezaretinde gözlem formuna i?lenmi?tir. Ara?t?rman?n betimsel tarama modeli olarak devam eden sürecinde kat?l?mc?lara, ara?t?rmac? taraf?ndan geli?tirilen ve uzman görü?leri do?rultusunda son hali verilen anket sorular? uygulanm??t?r. Ara?t?rmada elde edilen gözlem ve anket verileri alt problemler çerçevesinde yorumlan?p sonuçland?r?lm??t?r. Bu ara?t?rma, spor yapan bireylerin müzik e?li?inde yapt?klar? antrenmanlar esnas?nda ya?ad?klar? duygu durum ve motivasyon etkisini görmek aç?s?ndan önem arz etmektedir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler