GAZ?ANTEP, ADIYAMAN, KASTAMONU, MALATYA, TRABZON, AYDIN, D?YARBAKIR YÖRES? ASMA DAVULU

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Asma- Davul- çalg?- halk- oyunlar?

Özet

Son yüzy?lda teknolojik alanda ya?anan geli?melerin, sosyal ve kültürel hayat?m?z?n döngüsünü kontrol alt?na ald??? görülmektedir. Sosyal ve kültürel bir aktör olan çalg?lar?n, teknolojik geli?meler ile fabrikasyon üretim sürecine entegre olmalar?, çalg? yap?m?nda kullan?lan geleneksel hammaddenin temininde üreticilerin teknolojik unsurlardan yararlanarak alternatif üretmeleri, geleneksel çalg?lar?n yap?sal özelliklerinde bir tak?m farkl?la?may? beraberinde getirmektedir. Geleneksel dans?m?z?n ve müzi?imizin temel unsuru olan asma davulun geleneksel üretim sürecinin de hammadde temininde ya?anan zorluk, ekonomik ko?ullar ve seri üretim, üreticileri ve asma davul çalan müzisyenleri farkl? aray??lara sürüklemektedir. Bu çal??man?n amac?, Anadolu co?rafyas? içerisinde geleneksel dans ve müzi?imize e?lik eden asma davul çalg?s?n?n yap?sal özelliklerini örnek yöreler üzerinden tespit etmektir. Tespit edilen ögelerin gelecek ku?aklara aktar?larak, yörelerin ses kültürü içerisindeki varl???n?n muhafaza edilmesi, alan için oldukça önemli bulunmaktad?r. Bu çal??mada, örnek yörelerde ya?ayan ve mesle?i davul çalmak olan ki?iler referans olarak al?nm??t?r. Yap?lan görü?meler ?????nda, asma davulun parçalar?n?n yap?sal ve biçimsel özellikleri, geleneksel haliyle ortaya konulacakt?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler