SAKARYA ?L? ABHAZ HALK EZG?LER?N?N MELOD?K VE R?TM?K YÖNDEN ?NCELENMES?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Abhaz- Kafkasya- Sakarya- Müzik- Doli- Kepkep- M?z?ka

Özet

Bu makalede Abhaz kültüründe dü?ün ve cemiyetlerde çal?nan ezgilerin notaya al?nmas?, bölgede kullan?lan Abhaz çalg?lar?n?n incelenmesi, ezgilerin melodik ve ritmik analizlerinin olu?turulmas? hususunda çal??ma yap?lm??t?r. Kulaktan kula?a gelerek, kendi içlerinde halen müzik kültürlerini korumaya çal??an Türkiye?de ya?ayan Kafkas Halklar?n?n bilhassa Abhazlar?n halk ezgilerini konu alan bu çal??ma, yeni Abhaz nesli taraf?ndan unutulmaya yüz tutmu? halinden biraz olsun kurtar?lmas? ve bu kültürün genel olarak tan?nm?yor olmas?ndan kaynakl? göz önüne ç?kart?l?p tan?t?lmas? hususunda gerçekle?tirilmi?tir. Bu makalede Sakarya ilinde ya?ayan Abhazlar?n dü?ün ve cemiyetlerinde icra edilen alt? adet Abhaz halk ezgisi incelenmi?tir. Bu çal??madaki amaç incelenen eserlerin notaya al?n?p melodik ve ritmik yönden incelemesinin yap?lmas?d?r. Sakarya ilinde bulunan Abhazlar?n dü?ün ve cemiyetlerinde icra edilen ezgiler bu çal??man?n örneklemini olu?turmaktad?r. Çal??man?n ilk basama??n? Türkiye?de ya?ayan Abhazlar?n k?sa tarihi olu?turmaktad?r. ?kinci basama??n? Abhaz Kültürüne ait halk çalg?lar? olu?turmaktad?r. Üçüncü basama??n? çal??ma içerisinde incelenen ezgilerin notalar?, melodik ve ritmik yönden incelemeleri olu?turmaktad?r.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler