SA?LIK ÇALI?ANLARINDA ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARININ ÖRGÜTSEL BA?LILI?A ETK?S?

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel- Güven- Ba?l?l?k- Regresyon- Analizi

Özet

Günümüzde sa?l?k hizmeti veren kurumlar birçok farkl? meslek ve statüdeki bireyin çal??t??? karma??k yap?daki organizasyonlard?r. Bu kurumlarda sunulan hizmetin do?rudan insan hayat? ile ili?kili olmas?, bu karma??k organizasyonlar?n yönetimini ve çal??anlar?n?n örgüte olan güven ve ba?l?l???n? daha da önemli k?lmaktad?r. Güven kavram? günlük hayatta oldu?u gibi kurumsal alanda da büyük önem ta??yan bir kavram ?eklinde bilinmektedir. Kurumlarda ba?ar?l? ve verimli bir çal??man?n temel anahtar?; çal??anlar?n aras?ndaki yüksek seviyede güvene, sevgi, sayg? ve ho?görüye ba?l?d?r. Güven ortam? çal??anlar?n i? motivasyonunu ve i? performanslar?n?, astlar?n yöneticilerine ve örgütlerine güvenini, yöneticilerin de etkinli?ini ve performans?n? artt?rmaktad?r. Örgütsel Ba?l?l?k; örgüte duyulan sadakat, özveride bulunma, kendini adama ve kat?lma, bir çal??an?n örgütün misyonuna kar?? sahip oldu?u sorumluluk duygusu gibi kavram ve tan?mlar ile ifade edilmektedir. Kurumlarda örgütsel ba?l?l???n yüksek olmas? etkinli?i, verimlili?i ve süreklili?i beraberinde getirmektedir. Bu çal??man?n amac?, 125 y?ld?r Okmeydan??nda yer alan kampüsünde sa?l?k ve bak?m hizmeti sunmakta olan Darülaceze Ba?kanl????nda çal??an sa?l?k personellerinin, örgütsel güven alg?lar?n?n örgütsel ba?l?l??a etkisini ara?t?rmakt?r. Çal??man?n örneklemi Darülaceze Ba?kanl????nda çal??an doktor, hem?ire, teknik personel, sosyal hizmet görevlileri ve hasta bak?c?lardan 147 sa?l?k çal??an?ndan olu?maktad?r. Bulgular do?rultusunda, örgütsel güven alg?s? 1 br. artt???nda örgütsel ba?l?l?k alg?s? 0.358 br. art?? gösterecektir. Örgütsel güvenin alt boyutlar?ndan yöneticiye, kuruma ve i? arkada?lar?na güvenin, örgütsel ba?l?l?k ve alt boyutlar? üzerinde pozitif yönlü anlaml? ili?kili oldu?u belirlenmi?tir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler